فروشگاهي کارآمد
مشخصات کلی نرم افزار

- حسابداری
• سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی
• امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ،نمایندگان ، بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
• صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
• امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک

- خرید و فروش و انبارداری
• عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
• امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
• خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
• انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با دو واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش

- چک و خزانه داری
• ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
• امکان تعریف دسته چک
• حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
• صدور سند دریافت و پرداخت
• امامکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی

- گزارشات
• تهیه گزارش های دوره ای
• گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
• گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
• گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
• گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
• گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
• گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
• تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
• امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت

- سایر امکانات:
• سیستم چند ارزی
• ماشین حساب
• دفتر تلفن
• دفترچه یادداشت
• تعریف میز کار
• نوار ابزار و متنهای ثابت Start up
• ارسال SMS
• اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت اتوماتیک
• امکان ورود اطلاعات به زبان انگلیسی ، فارسی و عربی
• کنترل ردیف های نقد و عرف به صورت اتوماتیک .