نرم افزار حسابداری :مشخصات کلی نرم افزار
•   امکان معرفی اطلاعات چندین شرکت به صورت موازی توسط یک نسخه از نرم افزار
•   تعیین تعداد ارقام کدینگ در سطوح حسابداری
•   تعریف سر فصل ها در 4 سطح حساب های کل 1 ، کل 2 ، معین و تفصیلی و 2سطح مرکز هزینه تفصیلی شناور
•   کنترل ماهیت حساب ( از نظر بدهکاری یا بستانکاری در میان دوره یا پایان دوره )
•   کنترل اعتبار برای حسابها یا مراکز هزینه
•   کنترل اعتبار اسنادی برای حسابها یا مراکز هزینه
•   امکان ادغام چند سند در یک سند
•   مرتب سازی شماره اسناد بر اساس تاریخ ( اتوماتیک یا انتخابی ) و تایید اسناد به صورت گروهی
•   امکان فیلتر گذاری و جستجوی دقیق بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی
•   امکان تعریف سطوح دسترسی و مجوزهای کاربران در تمام سطوح
•   امکان صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک و دستی
•   امکان تعریف روزهای تعطیل و عدم ثبت سند در روزهای تعطیل به صورت پارامتریک
•   امکان جستجوی اسناد با استفاده از حداقل اطلاعات
•   تعریف روزهای گوناگون و اعلام نرخ روزانه ارزها و قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر
•   ارائه کدینگ اولیه پیشنهادی جهت سهولت و تسریع در راه اندازی
•   نگهداری اطلاعات و تصویر ضمائم اسناد
•   مرور تراز از بالاترین سطح تا سند حسابداری با امکان اصلاح و ویرایش اسناد


-   گزارش ها
•   تهیه گزارش های دوره ای
•   گزارش دفاتر در کلیه سطوح حسابها به صورت خلاصه و مشروح
•   گزارش گیری به صورت نموداری ( میله ای ، خطی ، سه بعدی )
•   امکان تهیه گزارش ترازنامه ای بر اساس مراکز هزینه و یا هر تفصیلی دلخواه
•   گزارش لیست حساب ها و مانده حساب ها به صورت درختی
•   امکان طراحی گزارشات دلخواه به دو زبان فارسی و لاتین
•   گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ ، تاریخ ..) و فیلترهای ترکیبی
•   گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
•   گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
•   گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
•   تهیه گزارشات ترازنامه و سود وزیان طبق استانداردهای سازمان حسابرسی