نرم افزار حسابداری :


نرم افزار های حسابداری بعنوان یکی از اجزاء مهم موجود سیستم های اطلاعاتی حسابداری به حساب می آیند . یک سیستم اطلاعاتی حسابداری باید دارای ویژگی هایی از قبیل سازگاری , انعطاف پذیری , کنترل داخلی , ویژگی های عمومی , آموزش و ساختار گزارش دهی می باشد . نرم افزار های حسابداری بعنوان پشتیبان های اساسی در سیستم های حسابداری و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردارند . یک نرم افزار مناسب حسابداری باید از ارتباط استاندارد بین ماژول ها استفاده کند . همچنین در خصوص تایید داده های جدید به کاربر کمک کرده و بصورت آسان اطلاعات قدیمی را برای تجزیه و تحلیل روند استخراج کند .خصوصیات اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه ای با سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است .


نرم افزار حسابداری


 

سازگاری نرم افزار حسابداری :


از جمله ویژگی های اصلی یک نرم افزار حسابداری مناسب است . به عبارتی سیستم کاری هموار و در راستای عملیات , کارکنان و ساختار سازمانی را سازگاری گویند . سازگاری را توانایی هر نوع اطلاعات و تکنولوژی در سازمان ها میدانند . سازمان ها بر روی داده های قابل استفاده در جهت نیازهای سیستم های اطلاعاتی خودشان تمرکز می کنند و سازگاری حکم تمرکز داده ها را در سازمان داراست . در سازمانی که سیستم های اطلاعاتی آن سازگار نباشد در تمرکز داده ها دچار مشکل خواهد شد . قرار دادن به موقع اطلاعات دقیق در اختیار تصمیم گیرندگان و به موقع بودن اطلاعات موضوعی است که می بایست توسط کاربر مشخص شود و اگر اطلاعات بصورت دقیق و بهنگام نیاز ارایه نگردد , ممکن است در زمان دیگری سودمند واقع نگردد یا حداقل سودمندی را داشته باشد .


 

انعطاف پذیری نرم افزار حسابداری :


انعطاف پذیری توانایی سیستم در مقابل تغییر جهت یا انحراف از مسیر تعیین شده فعالیت است . سیستم اطلاعاتی باید توان ادغام در آینده را داشته باشد که این امر با انعطاف پذیری قابل پوشش است . یکی از صاب نظران معتقد است که وقتی بیشتر آیتم های سازمان و سیست در یک جریان محیطی بهم پیوسته قرار دارد , انعطاف پذیری بعنوان یک استراتژی عامل بحرانی موفقیت در سازمان جریان دارد همچنین معتقد است که انعطاف پذیری یک واکنش استراتژیک در راستای نیازهای آینده سازمان هاست .


 

کنترل داخلی نرم افزار حسابداری :


برنامه و روشهای واحد تجاری برای حفاظت از دارایی ها , تهیه اطلاعات دقیق و قابل اطمینان , بهبود کارآیی عملیات و تشویق کارکنان به رعایت مقررات و روشهای مدیریتی است . سیستم های اطلاعاتی حسابداری یک مکانیزم مهم برای تصمیمات موثر مدیریت و کنترل در سازمان هاست . کنترل داخلی نیاز اطلاعاتی سازمان برای نظارت متمرکز بر عملیات می باشد و یا معتقدند که طراحی سیستم انتخاب نرم افزار مطابق با کنترل بوده و این نوع ارزیابی رو جزء اهداف تحقیق خود قرار دادند . از نقطه نظر کنترل مناسب بودن امنیت داده ها معمولا یک درگیری اصلی سازمانی است .


نرم افزار حسابداری


 

معیارهای عمومی نرم افزار حسابداری :


معیارهای عمومی که باید برای ارزیابی یک بسته نرم افزاری استفاده گردند به شرح زیر می باشند . به بیان دیگر بسته نرم افزاری باید از لحاظ ویزگی های عمومی دارای 4 مشخصه باشد .


• نصب آسان


• کاربری آسان


• پشتیبانی فروشنده


• قابلیت بروز رسانی


با توجه به کارکردهای متعدد نرم افزارهای حسابداری که توسط برنامه نویسان تهیه می گرد , قابلیت آموزش نرم افزارها یی دیگر از خصوصیات های بارز در تطبیق با نیازهای آینده سازمان است . بنابراین آموزش های لازم به کاربران راهی در جهت نیل به اهداف کسب و کاری و مالی سازمان ها تلقی میگردد .


 

ساختار گزارش دهی در نرم افزارهای حسابداری :


ساختار گزارش دهی در نرم افزارهای حسابداری مربوط به آرایش و گرافیک گزارش خروجی و تولید گزارش های تلفیقی و تطبیقی که منجر به تصمیم گیری ناسب توسط مدیران میگردد , به حساب می آید .