نرم افزار صندوق :مشخصات کلی نرم افزار

-   خرید و فروش و انبارداری
•   تعریف بخش و کالا
•   ثبت فاکتورفروش و عملیات مرتبط
•   ثبت فاکتورهای مرجوعی فروش
•   ثبت فاکتورخرید و عملیات مربوطه
•   ثبت فاکتورهای مرجوعی خرید
•   عملیات انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار انجام میشود
•   امکان تعریف تعداد نامحدود مشتریان و فروشندگان
•   خرید و فروش با قابلیت استفاده از بارکدخوان (ایران کد و بارکد)
•   انبارداری و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با دو واحد شمارش
•   اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت اتوماتیک
•   عملیات دریافت و پرداخت صندوق بصورت چند ارزی

-   پارامترها
•   انجام تنظیمات هر کاربر برای کارکرد ساده و کارآمد کاربران
•   تعریف متن های کمکی برای متون پرکاربرد
•   برقراری ارتباط با ترازوهای دیجیتالی و ثبت و چاپ اطلاعات بطور خودکار
•   برقراری ارتباط با نمایشگر صندوق

-   گزارشات
•   لیست مانده و گردش موجودیهای انبار
•   کاردکس کالا در انبار
•   گزارش حجم خرید و فروش روزانه
•   گزارش حجم خرید و فروش ماهانه
•   گزارش حجم خرید و فروش بر اساس کالا

-   سایر امکانات
•   ماشین حساب
•   دفتر تلفن