دانلود نرم افزار رایگان اموال و داراییهای ثابت

در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .

پست الکترونیکی :
تلفن همراه :
نرم افزار رایگان اموال و داراییهای ثابت
دریافت نرم افزار

مشخصات کلی نرم افزار

• ثبت مشخصات و دارایی ها در 4 سطح
• ثبت مشخصات جزیی دارایی بصورت کاملا پارامتریک و قابل دسته بندی به انضمام تصویر
• ثبت مراکز هزینه
• ثبت محل های استقرار
• ثبت جمع دار
• تعیین نوع محاسبه استهلاک ( نزولی ، مستقیم )
• صدور و چاپ پلاک اموال بصورت موردی و دسته جمعی ( با امکان چاپ بارکد )
• تعیین ارزش دفتری اموال همراه با ثبت هزینه های خرید و نگهداری
• ثبت گردش و عملیات کامل تعریف ، خرید ، فروش ، تعمیر ، جابجایی محل استقرار
• تفسیر جمع دار ، مفقودی ، تغییر مرکز هزینه و اهداء …
• محاسبه استهلاک اموال بصورت پارامتریک ماهانه و سالانه و صدور اسناد حسابداری مربوطه
• امکان برگشت محاسبات استهلاک
• گزارش کارت استهلاک دارایی
• گزارش لیست دارای بصورت کلی یا به تفکیک مراکز هزینه ، جمع دار ، محل استقرار و گزارشات دارایی به تفکیک وضعیت