عنوان : امکان استفاده از پايانه بانکي در خزانه داري اضافه شد

تاریخ : 11/06/1395

امکان استفاده از پايانه بانکي در خزانه داري اضافه شد در سند دريافت ميتوان با پايانه بانکي فعلا(پاسارگاد و ملت) ارتباط برقرار کردمنبع خبر : امکان استفاده از پايانه بانکي در خزانه داري اضافه شد