عنوان : گزارش کارت حقوقي خلاصه تمام دوره ها

تاریخ : 12/05/1395

گزارش کارت حقوقي خلاصه تمام دوره ها در اين گزارش تمام کارکرد پرسنل را در تمام دوره ها براساس پرسنل ماه و سال ميتوان ديدمنبع خبر : گزارش کارت حقوقي خلاصه تمام دوره ها