عنوان : گزارش صورتحساب بااطلاعات خريدفروش تمام دوره ها

تاریخ : 12/05/1395

گزارش صورتحساب مشتري تمام دوره ها به برنامه اضافه شد اين گزارش تمام موارد کار با مشتري اعم از دريافت پرداخت فاکتورها چکها و... درتمام دوره هاي مالي را نشان ميدهدمنبع خبر : گزارش صورتحساب بااطلاعات خريدفروش تمام دوره ها